Ένωση των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και της Παρευξείνιας Ζώνης

 

  • The European Union after BREXIT
  organized by University of National and World Economy (UNWE), Facutly of International Economics and Politics

  Co-organizing partners
  Association of Economic Universities of South and Eastern Europe (ASECU),
  Union of Economists in Bulgaria
  June 4,2021, UNWE, Sofia, Bulgaria
  Proceedings will be available here soon
 • European Integration - Realities and Perspectives
  organized by Danubius University of Galati, Romania

  Co-organizing partners the
  Association of Economic Universities of South and Eastern Europe (ASECU),
  University of Camerino, Italy,
  University of Ruse "Angel Kancher", Bulgaria and the
  Aleksander Moisiu University of Durres, Albania
  May 14, 2021 - May 15, 2021, Danubius University, Galati, Romania
  Proceedings will be available here soon
 • POSTPONED 10th SCF International Conference
  Institutional, Economic and Social Impacts of Globalization and Liberalization.
  9-11 April 2019, Usak, Turkey
 • 8th SCF International Conference
  The Economic and the Social Impacts of the Globalization and the Liberalization.
  10-13 October 2019, Antalya , Turkey
  Proceedings will be available here soon
 • 7th SCF International Conference
  The Future of the European Union and Turkey - European Union Relations.
  11-13 April 2019, Usak, Turkey
  Proceedings here
 • 6th SCF International Conference
  Economic and Social Impacts of Globalization and Liberalization
  October 11-13, 2018 Antalya, Turkey
  Proceedings here
 • 5th SCF International Conference
  Social and Economic Impacts of Globalization and Future of European Union
  September 5-7, 2018, University of Montenegro
  Proceedings available here

Τελευταία ενημέρωση: : 28/06/2021