Ένωση των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και της Παρευξείνιας Ζώνης

 

 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Ένωσης είναι η προώθηση των συμφερόντων των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και  Ανατολικής Ευρώπης και της Παρευξείνιας Ζώνης, τα οποία είναι δημόσια, αναγνωρισμένα ή χρηματοδοτούμενα από το κράτος προέλευσής τους. Ειδικότεροι σκοποί της Ένωσης είναι:

 • η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Οικονομικών Πανεπιστημίων, Σχολών, Τμημάτων, ήτοι, ενδεικτικά:
  • η ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση σχετικά με τους Οδηγούς Σπουδών,
  • η ανταλλαγή φοιτητών προπτυχιακών και μεταπτυχιακώνκαι
  • η ανταλλαγή Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
 • η παροχή της δυνατότητας στα μέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίες, απόψεις κ.ά., εκδίδοντας σχετικό επιστημονικό περιοδικό ή συνεργαζόμενα στην εκπόνηση επιστημονικών μελετών, σχετικά με τη μελλοντική ανάπτυξη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και έρευνας, καθώς και η βελτίωση της ποιότητάς τους στον τομέα των οικονομικών σπουδών και της διοίκησης επιχειρήσεων
 • η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία των συμφερόντων των μελών και των ιδρυμάτων τους, ώστε να υποστηρίζονται από τους διεθνείς οργανισμούς και ιδιαίτερα από τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίων εντός και εκτός των χωρών αναφοράς της Ένωσης
 • η προσπάθεια για συνεργασία στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την εδραίωση στενών σχέσεων με άλλους οργανισμούς που έχουν παρόμοιους σκοπούς π.χ.EUA
 • η δυνατότητα εναρμόνισης των πτυχίων αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων των  Πανεπιστημίων που συμμετέχουν στην Ένωση
 • η προώθηση συνεργασίας μεταξύ των Οικονομικών Πανεπιστημίων, Σχολών, Τμημάτων στην έρευνα προς όφελος της οικονομίας, της κοινωνίας, της ειρήνης και πολιτιστικής ανάπτυξης των χωρών αναφοράς της Ένωσης.

Τελευταία ενημέρωση: 25/11/2010