Ένωση των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και της Παρευξείνιας Ζώνης

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

 

 

ΑΡΘΡΟ 1
Επωνυμία

Ιδρύεται Ένωση με την επωνυμία "Ένωση Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και της Παρευξείνιας Ζώνης" ("Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black Sea Region"- ASECU). Η Ένωση είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Η μετάφραση της επωνυμίας και του καταστατικού της Ένωσης σε άλλες γλώσσες της περιοχής πρέπει να αποδίδεται με πιστότητα. Τη μετάφραση από το ελληνικό κείμενο σε άλλες γλώσσες της περιοχής θα αναλάβουν τα ιδρυτικά μέλη της Ένωσης. Σε περίπτωση αμφιβολίας υπερισχύει το ελληνικό κείμενο.

 

ΑΡΘΡΟ 2
Έδρα

Έδρα της Ένωσης ορίζεται η Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται και η Γραμματεία της Ένωσης. Τα γραφεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης εδρεύουν στην πόλη όπου ασκεί την ακαδημαϊκή του δραστηριότητα ο εκάστοτε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 3
Σκοπός

Σκοπός της Ένωσης είναι η προώθηση των συμφερόντων των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και της ΠαρευξείνιαςΖώνης, τα οποία είναι δημόσια, αναγνωρισμένα ή χρηματοδοτούμενα από το κράτος προέλευσής τους, καθώς επίσης και αναγνωρισμένων ερευνητικών επιστημονικών κέντρων συναφούς σκοπού.

Ειδικότεροι σκοποί της Ένωσης είναι:

α. η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Οικονομικών Πανεπιστημίων, Σχολών, Τμημάτων και Ερευνητικών επιστημονικών κέντρων ήτοι, ενδεικτικά:

β. η παροχή της δυνατότητας στα μέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίες, απόψεις κ.ά., εκδίδοντας σχετικό επιστημονικό περιοδικό ή συνεργαζόμενα στην εκπόνηση επιστημονικών μελετών, σχετικά με τη μελλοντική ανάπτυξη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και έρευνας, καθώς και η βελτίωση της ποιότητάς τους στον τομέα των οικονομικών σπουδών και της διοίκησης επιχειρήσεων

γ. η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία των συμφερόντων των μελών και των ιδρυμάτων τους, ώστε να υποστηρίζονται από τους διεθνείς οργανισμούς και ιδιαίτερα από τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

δ. η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίων και Ερευνητικών επιστημονικών κέντρων εντός και εκτός των χωρών αναφοράς της Ένωσης.

ε. η προσπάθεια για συνεργασία στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την εδραίωση στενών σχέσεων με άλλους οργανισμούς που έχουν παρόμοιους σκοπούς π.χ.EUA.

στ. η δυνατότητα εναρμόνισης των πτυχίων αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων των Πανεπιστημίων που συμμετέχουν στην Ένωση

ζ. η προώθηση συνεργασίας μεταξύ των Οικονομικών Πανεπιστημίων, Σχολών, Τμημάτων και Ερευνητικών επιστημονικών κέντρων στην έρευνα προς όφελος της οικονομίας, της κοινωνίας, της ειρήνης και πολιτιστικής ανάπτυξης των χωρών αναφοράς της Ένωσης.

 

ΑΡΘΡΟ 4
Μέλη: Ιδρυτικά, τακτικά, συνδεδεμένα, επίτιμα και αρωγά

1. Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε ιδρυτικά, τακτικά, συνδεδεμένα,επίτιμα και αρωγά.

2. Ιδρυτικά μέλη είναι εκείνα, τα οποία είχαν την πρωτοβουλία ίδρυσης της Ένωσης και τα οποία υπογράφουν το παρόν καταστατικό.

3. Τακτικά μέλη είναι εκείνα, τα οποία γίνονται δεκτά ως τέτοια, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού. Ιδρυτικά και τακτικά μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.

4. Συνδεδεμένα μέλη είναι εκείνα που αρκούνται στην οποιασδήποτε μορφής συνεργασία με την Ένωση, (ιδίως εκείνα που προέρχονται από χώρες της ΒΑ Αφρικής και της Μέσης Ανατολής) και γίνονται δεκτά μετά από αίτησή τους και σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα συνδεδεμένα μέλη απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη, εκτός από:

- την υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εγγραφής,

- την υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής,

- το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα της διοίκησης,

- το δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις.

5. Επίτιμα μέλη αναγορεύονται όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα παρείχαν σπουδαίες υπηρεσίες προς την Ένωση για την πραγματοποίηση των σκοπών της. Η ονομασία ενός προσώπου ως επίτιμου γίνεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, τα μέλη της οποίας αποφασίζουν σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του παρόντος καταστατικού. Ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιτίμων μελών ισχύει ό,τι και για τα συνδεδεμένα μέλη.

6. Αρωγά μέλη ονομάζονται εκείνα, τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και επικουρούν οικονομικά ή με άλλα μέσα εν γένει την Ένωση στην προώθηση και επίτευξη των σκοπών και στόχων της.

 

ΑΡΘΡΟ 5
Αποδοχή τακτικού μέλους

1. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν Οικονομικά Πανεπιστήμια, Σχολές ή τμήματα Οικονομικών Σπουδών ή Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίων των χωρών αναφοράς της Ένωσης, τα οποία είναι αναγνωρισμένα ή χρηματοδοτούμενα από το κράτος προέλευσής τους καθώς επίσης και αναγνωρισμένα ερευνητικά επιστημονικά κέντρα συναφούς σκοπού. Κάθε Πανεπιστήμιο, ανεξάρτητα από τον αριθμό Σχολών ή και Τμημάτων Οικονομικών Σπουδών ή Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων που έχει και κάθε Ερευνητικό επιστημονικό κέντρο συμμετέχει με μία μόνο ψήφο.

2. Κάθε μέλος εκπροσωπείται στην Ένωση μέσω ενός εκλεγμένου εκπροσώπου του, που ανήκει στο διδακτικό-επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου, της Σχολής ή του Τμήματος ή του Eρευνητικού επιστημονικού κέντρου και εκφράζει τα συμφέροντα της πλειοψηφίας του εκπαιδευτικού ή του Ερευνητικού επιστημονικού κέντρου που εκπροσωπεί.
Ο εκπρόσωπος ορίζεται με τον αναπληρωματικό του, από τα αρμόδια όργανα της διοίκησης του εκάστοτε φορέα και προσκομίζει σχετική εξουσιοδότηση από τον Πρύτανη ή τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, της Σχολής ή του Τμήματος. (Αυτά τα όργανα είναι π.χ. η Σύγκλητος στην περίπτωση του Πανεπιστημίου ή η Γενική Συνέλευση στην περίπτωση της Σχολής ή του Τμήματος ή το ΔΣ του Ερευνητικού Επιστημονικού Κέντρου).

3. Για την αποδοχή ενός Πανεπιστημίου, μιας Σχολής, ενός Τμήματος ή ενός Ερευνητικού Επιστημονικού Κέντρου ως τακτικού μέλους, πρέπει να υποβληθεί αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται η διεύθυνση, το τηλέφωνο του νέου μέλους, τα στοιχεία του εκπροσώπου του και του αναπληρωματικού του, καθώς και δήλωση ότι έγιναν αποδεκτές οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται και έγγραφα, από τα οποία προκύπτει η ιδιότητα του νέου μέλους ως ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής, η ακαδημαϊκή ιδιότητα του εκπροσώπου του και η εξουσιοδότηση εκπροσώπησης του ιδρύματος. Μαζί με την υποβολή της αίτησης καταβάλλονται και τα δικαιώματα εγγραφής του νέου μέλους.

 

ΑΡΘΡΟ 6
Τρόπος εγγραφής μελών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με ομοφωνία του συνόλου των παρόντων μελών του, να προτείνει την εγγραφή ή όχι του υποψηφίου μέλους στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει επίσης με ομοφωνία των παρόντων μελών για το θέμα. Για τη λήψη έγκυρης απόφασης στο θέμα αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση βρίσκονται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστο τα 3/4 του συνόλου των μελών. Στην περίπτωση απορριπτικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης επιστρέφονται και τα δικαιώματα εγγραφής που κατεβλήθησαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.2α.

2. Σε περίπτωση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που αποδέχεται την εγγραφή, το Διοικητικό Συμβούλιο την ανακοινώνει στα μέλη της Ένωσης εγγράφως. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο έγγραφη και αιτιολογημένη ένσταση κατά της εγγραφής μέσα σε 30 μέρες από την ανακοίνωση αυτή. Η ένσταση συζητείται στην επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει με ομοφωνία των παρόντων μελών οριστικά επί του θέματος. Για τη λήψη έγκυρης απόφασης στο θέμα αυτό η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τα 3/4 του συνόλου των μελών της.

3. Στην περίπτωση των δύο προηγούμενων παραγράφων η συζήτηση διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού και σε αυτή μπορούν να παρεμβαίνουν μέλη ή υποψήφια μέλη για αποφάσεις, οι οποίες τα αφορούν.

4. Το απορριφθέν υποψήφιο μέλος μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση, εφόσον έπαψαν να υφίστανται οι λόγοι απόρριψής του και παρέλθει ένα τουλάχιστον έτος από την απορριπτική απόφαση.

5. Η ιδιότητα του εκπροσώπου του ιδρύματος που είναι μέλος της Ένωσης δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.

 

ΑΡΘΡΟ 7
Δικαιώματα Μελών

1. Όλα τα μέλη απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα.

2. Όλα τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, το δικαίωμα έκφρασης γνώμης και το δικαίωμα ψήφου σε αυτή.

3. Όλα τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στα όργανα της Ένωσης.

4. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις δραστηριότητες και τη λειτουργία της Ένωσης.

5. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων της Ένωσης, όπως καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 8
Υποχρεώσεις Μελών

1. Όλα τα μέλη (ιδρυτικά και τακτικά) υποχρεούνται:
    α. να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου
    β. να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, στα όργανα και τις δραστηριότητες της Ένωσης
    γ. να εργάζονται για την πραγμάτωση των σκοπών της Ένωσης
    δ. να διαφυλάττουν το υψηλό επίπεδο της Ένωσης.

2. Οι οικονομικές υποχρεώσεις των μελών, πλην των συνδεδεμένων καιεπιτίμων είναι:
    α. τα νέα μέλη καταβάλλουν δικαίωμα εγγραφής 300.- EURO
    β. καταβάλλουν ετήσια συνδρομή ύψους 300.- EURO, η οποία πρέπει να καταβάλλεται μέχρι τέλος Οκτωβρίου τρέχοντος έτους
    γ. καταβάλλουν τις έκτακτες συνδρομές που αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

3. Το ύψος των δικαιωμάτων εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής μπορούν να τροποποιούνται με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 20.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να θεωρήσει την εκ μέρους μελών της Ένωσης παροχή υπηρεσιών ή άλλων δραστηριοτήτων σε όφελός της ως ισοδύναμη της καταβολής συνδρομών-εισφορών προς αυτήν (π.χ. δωρεάν πραγματοποίηση διαλέξεων ή παροχή συμβουλών κ.λπ.). Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει την αίτηση νέου μέλους και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα εκπληρώνει αυτό την εισφορά του (π.χ. χρόνος καταβολής, είδος) στην Ένωση.

 

ΑΡΘΡΟ 9
Παραίτηση και Διαγραφή Μέλους

1. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από την Ένωση οποτεδήποτε θελήσουν, δηλώνοντάς το εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο τρεις τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους. Δεν επιστρέφεται η συνδρομή του έτους αποχώρησης.

2. Τα μέλη μπορούν να διαγραφούν από την Ένωση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω:
    α. μη εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεών τους προς την Ένωση επί ένα έτος από τότε που κατέστησαν απαιτητές. Στην περίπτωση αυτή επανεγράφονται μόλις καταβάλουν την καθυστερημένη οφειλή τους, εκπληρώνοντας έτσι αυτές τις υποχρεώσεις τους καταβάλλοντας εκ νέου τα δικαιώματα εγγραφής νέου μέλους
    β. μη συνεχούς συμμετοχής, χωρίς δικαιολογία, στις δραστηριότητες της Ένωσης επί δύο έτη
    γ. μη συμμετοχής, αδικαιολογήτως, σε τρεις συνεχόμενες Γενικές Συνελεύσεις
    δ. μεταβολής του σκοπού και των δραστηριοτήτων τους, ώστε να μην πληρούν τους όρους του άρθρου 3.

3. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαγραφή υπόκειται σε έλεγχο και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το ίδρυμα μέλος το οποίο διεγράφη έχει το δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης στην πρώτη μετά τη διαγραφή τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ανακαλέσει την απόφασή της, αν στο μεταξύ εκλείψουν οι λόγοι που οδήγησαν στη λήψη της απόφασης διαγραφής.

 

ΑΡΘΡΟ 10
Αποβολή Μέλους

1. Όταν τα μέλη προσβάλλουν την Ένωση τιμωρούνται με αποβολή από την Ένωση για ένα έτος και σε περίπτωση υποτροπής οριστικά. Ενδεικτικοί λόγοι αποβολής είναι:
    α. μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων σωμάτων της Ένωσης
    β. συμπεριφορά αντίθετη προς το συμφέρον και τη φήμη της Ένωσης.

2. Το δ.σ. αναθέτει σε δύο μέλη του τη διερεύνηση της προσβολής. Αυτά μετά από εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων και του εν λόγω μέλους υποβάλλουν το πόρισμα τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Το τελευταίο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία, λαμβάνοντας υπόψη το πόρισμα, χωρίς όμως να είναι υποχρεωτική η υιοθέτησή του.

3. Η παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται υπό την αίρεση της επικύρωσής της από την πρώτη, μετά τη λήψη της, τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα παρεμβάσεων και το εν λόγω μέλος. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 και είναι οριστική.

4. Η ιδιότητα του μέλους αναστέλλεται για το διάστημα από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου έως την οριστική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 11
Συνέπειες αποχώρησης ή διαγραφής ή αποβολής

Τα μέλη που αποχωρούν, διαγράφονται ή αποβάλλονται από την Ένωση δεν έχουν κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας της Ένωσης ούτε μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή των καταβληθεισών εισφορών.

 

ΑΡΘΡΟ 12
Πόροι της Ένωσης - Δωρητές

1. Οι πόροι της Ένωσης είναι:
    α. τα δικαιώματα εγγραφής των νέων μελών (πλην των συνδεδεμένων και επιτίμων)
    β. η ετήσια συνδρομή των μελών (πλην των συνδεδεμένων καιεπιτίμων)
    γ. οι έκτακτες υποχρεωτικές εισφορές των μελών (πλην των συνδεδεμένων και επιτίμων), των οποίων το ύψος καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου
    δ. εθελοντικές εισφορές μελών ή μη μελών
    ε. δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες από μέλη ή μη μέλη
    στ. εισοδήματα από αξιοποίηση της περιουσίας της Ένωσης
    ζ. εισοδήματα από κάθε νόμιμο έσοδο από ενέργειες και δραστηριότητες της Ένωσης και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

2. Οι προσφέροντες εφ' άπαξ ή κατά δόσεις χρηματικό ποσό ή αντικείμενο αξίας άνω του 20πλάσιου της ετήσιας συνδρομής ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, δωρητές της Ένωσης, εφόσον είναι πρόσωπα ευυπόληπτα. Στην περίπτωση καταβολής της δωρεάς με δόσεις, η ανακήρυξη γίνεται μετά την καταβολή της τελευταίας δόσης.

3. Οι προσφέροντες εφ' άπαξ ή κατά δόσεις χρηματικό ποσό ή αντικείμενο αξίας άνω του 200πλάσιου της ετήσιας συνδρομής ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευεργέτες της Ένωσης, εφόσον είναι πρόσωπα ευυπόληπτα.
Οι προσφέροντες εφ' άπαξ ή κατά δόσεις χρηματικό ποσό ή αντικείμενο αξίας άνω του 1000πλάσιου της ετήσιας συνδρομής ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, μεγάλοι ευεργέτες της Ένωσης, εφόσον είναι πρόσωπα ευυπόληπτα.
Στην περίπτωση καταβολής της δωρεάς με δόσεις, εφαρμόζεται η δεύτερη πρόταση της ως άνω παραγρ. 2.

 

ΑΡΘΡΟ 13
Η Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία φορά το έτος σε τόπο και χρόνο που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο (ο τόπος και χρόνος πρέπει να εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή) και είναι αποκλειστικά αρμόδια για θέματα του άρθρου 20 παρ. 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, να μην συγκαλέσει τακτική Γενική Συνέλευση για ένα έτος κατά την διάρκεια της θητείας του.

3. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όποτε παρίσταται ανάγκη και αποφασίζει για τα θέματα του άρθρου 20 παρ. 2.

4. Στις Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να συμμετέχουν και να ψηφίζουν όλα τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Σε κάθε μέλος που ψηφίζει μέσω του εκπροσώπου του αντιστοιχεί μία ψήφος. Τα συνδεδεμένα,επίτιμα και αρωγά μέλη συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου, αλλά με δικαίωμα έκφρασης γνώμης και γραπτής πρότασης.

5. Τα μέλη ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις είτε αυτοπροσώπως δια του εκπροσώπου τους είτε δια του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου άλλου μέλους ή του αναπληρωματικού τους. Η εξουσιοδότηση παρέχεται μόνο σε άλλο μέλος της Ένωσης και είναι έγγραφη.

6. Τα όργανα (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή) μπορούν να συνεδριάζουν και να αποφασίζουν με την μέθοδο της τηλεματικής και επίσης μπορούν να ψηφίζουν και δι' επιστολής.

 

ΑΡΘΡΟ 14
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προβλέπει το προηγούμενο άρθρο.

2. Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται είτε με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου είτε με πρωτοβουλία του 1/3 των δικαιουμένων ψήφου μελών. Για τη σύγκληση υποβάλλεται γραπτή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, που υπογράφεται από τα μέλη που ζητούν τη σύγκληση και αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα. Προς τούτο αρκεί και η αποστολή τηλεγραφήματος ή fax ή e-mail με τα ονόματα των αιτούντων μελών και τα θέματα προς συζήτηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 10 ημέρες πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκληθεί μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται και οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται με την αποστολή εγγράφων προσκλήσεων σε όλα τα μέλη ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, με fax, e-mail ή telex. Οι γραπτές προσκλήσεις και η ανακοίνωση πρέπει να γίνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο, βάσει και των γενικών ή ειδικών περιστάσεων, ιδιαίτερα δε της αποστάσεως της κατοικίας των μελών και του τόπου σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, να εγγυάται τη συμμετοχή όλων των μελών. Στην πρόσκληση αναγράφονται εν συντομία, αλλά σαφώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

4. Ο τόπος και ο χρόνος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τρόπο που να διευκολύνεται η συμμετοχή όλων των μελών. Η Γενική Συνέλευση διαρκεί μέχρι να εξαντληθούν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι εργασίες της μπορούν να συνεχιστούν και στην αμέσως επόμενη ημέρα, εάν αυτό αποφασίσουν τα μέλη της στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

 

ΑΡΘΡΟ 15
Απαρτία στις Γενικές Συνελεύσεις

1. Για να είναι έγκυρες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να λαμβάνονται όταν η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία. Απαρτία υπάρχει όταν παρευρίσκεται το 1/2 των μελών της Ένωσης. Όταν το 1/2 δεν είναι ακέραιος αριθμός, αυτό στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο αριθμό.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του προηγούμενου άρθρου, τότε η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται και συγκαλείται νέα την ίδια ώρα της επόμενης ημέρας με οσαδήποτε μέλη και αν προσέλθουν.

3. Οι προβλέψεις αυτού του άρθρου ισχύουν, όταν δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό.

4. Η απαρτία υπολογίζεται κατά κεφαλές παρόντων μελών και όχι κατά ψήφους, δηλαδή οι αντιπροσωπευόμενοι δια εξουσιοδοτήσεως από την αρμόδια αρχή του Ιδρύματός τους δεν υπολογίζονται στον σχηματισμό της απαρτίας.

 

ΑΡΘΡΟ 16
Ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις

1. Οι αποφάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις λαμβάνονται με ομοφωνία των παρόντων μελών, εκτός αν το παρόν καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 13 § 4. Η ψήφος όλων των μελών είναι ισοδύναμη.

2. Η ψηφοφορία γίνεται φανερά, εφόσον στο παρόν καταστατικό δεν ορίζεται διαφορετικά, διΆ ανατάσεως της χειρός ή διΆ ονομαστικής κλήσεως, ποτέ όμως δια βοής.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών να αποφασίζει ότι η ψηφοφορία για ένα συγκεκριμένο θέμα θα διεξαχθεί μυστικά. Στην περίπτωση αυτή και σε κάθε άλλη που το παρόν καταστατικό προβλέπει μυστική ψηφοφορία, πλην της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, η ψηφοφορία θα διεξάγεται με διαδικασία η οποία θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό τον όρο ότι η διαδικασία αυτή θα διασφαλίζει τη μυστικότητα και την ταχεία διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

4. Είναι δυνατό να ληφθεί απόφαση και χωρίς συνέλευση των μελών, αν όλα τα μέλη δηλώσουν εγγράφως, με υπογεγραμμένη επιστολή ή υπογεγραμμένο fax, τη συναίνεσή τους σε κάποια πρόταση. Η επιστολή αυτή ενέχει θέση ψήφου και θα πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο σε χρονικό διάστημα 20 ημερών από τη γνωστοποίηση της σχετικής πρότασης στα μέλη της Ένωσης.

 

ΑΡΘΡΟ 17
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Στις Γενικές Συνελεύσεις τηρούνται πρακτικά με την επιμέλεια του γενικού γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφονται δε από αυτόν και τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται στο σχετικό βιβλίο της Ένωσης και ανακοινώνονται στα μέλη με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 18
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

1. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος οι προβλεπόμενοι από το άρθρο 28, παρ. 7 αντικαταστάτες του.

2. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης στον προβλεπόμενο από την πρόσκληση χρόνο. Διαπιστώνει την ύπαρξη ή μη απαρτίας και στη συνέχεια, κατά περίπτωση, είτε αναβάλλει είτε κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. Στη συνέχεια αναγιγνώσκει την ημερήσια διάταξη, καθορίζει το χρόνο ομιλίας των μελών και δίνει το λόγο στους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν τις απόψεις τους.

3. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να επιβάλλει την τάξη κατά τη διάρκειά της. Έχει το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά και για μικρό χρονικό διάστημα τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης για λόγους εκτόνωσης.

 

ΑΡΘΡΟ 19
Ημερήσια διάταξη

1. Τα θέματα που θα συζητηθούν στη Γενική Συνέλευση εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο

2. Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα του άρθρου 6 § 1 και 2, του άρθρου 9 §. 3, του άρθρου 10 § 3 και του άρθρου 12 § 2 και 3, τα οποία εκκρεμούν.

3. Θεωρείται άκυρη κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται για θέμα εκτός ημερήσιας διατάξεως. Η ημερήσια διάταξη μπορεί να μεταβληθεί (τροποποίηση, αφαίρεση υπαρχόντων θεμάτων ή προσθήκη νέων θεμάτων) μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με ομοφωνία των παρόντων μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

ΑΡΘΡΟ 20
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1.  Στην τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται και εγκρίνεται η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Ένωσης. Η Γενική Συνέλευση:
   α. εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων και τον ισολογισμό της προηγούμενης χρήσης
   β. εγκρίνει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους
   γ. αποφασίζει για κάθε θέμα που εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη και για τα θέματα του άρθρου 6 § 1 και 2, του άρθρου 9 § 3, του άρθρου 10 § 3 και του άρθρου 14 § 2.

2. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια μόνο να:
   α. αποφασίζει την αυξομείωση της ετήσιας εισφοράς, την τροποποίηση του καταστατικού, τη διάλυση της Ένωσης και την τύχη της περιουσίας της Ένωσης μετά τη διάλυση. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση απαιτείται παρουσία τουλάχιστον των 3/4 των μελών της Ένωσης στη Γενική Συνέλευση.
   β. αποφασίζει για τα θέματα του άρθρου 6 § 1 και 2, του άρθρου 9 § 3 και του άρθρου 10 § 3
   γ. αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και για τη λήψη ή όχι πιστώσεων με κριτήριο, μεταξύ άλλων, το ευυπόληπτο του δωρητή, κληρονομουμένου κ.λπ.
   δ. αποφασίζει για την επιβολή έκτακτων εισφορών στα μέλη
   ε. ασκήσει την εποπτεία και τον έλεγχο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
   στ. αποφασίζει για κάθε άλλο ζήτημα που εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη.

 

ΑΡΘΡΟ 21
Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Εξελεγκτική Επιτροπή της Ένωσης αποτελείται από 3 μέλη, εκλέγεται από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση και είναι αρμόδια για την εξέλεγξη των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της Ένωσης, με τη λήξη του οικονομικού έτους.

 

ΑΡΘΡΟ 22
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εννέα (9). Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, και έξι (6) μέλη. Ο πρόεδρος εκλέγεται για θητεία τεσσάρων ετών και έχει δικαίωμα επανεκλογής για μία ακόμη θητεία. Ο Ταμίας ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι πάντα μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης τον Αναπληρωτή Ταμία. Τα μέλη της Ένωσης που προέρχονται από την ίδια χώρα υποδεικνύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο ένα μέλος με τον αναπληρωματικό του, ακόμη και αν αυτά δεν είναι παρόντα.
Τα υποδειχθέντα μέλη, σε μυστική ψηφοφορία, με ενιαίο ψηφοδέλτιο, ψηφίζουν και εκλέγουν μεταξύ τους τα εννέα (9) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλώνοντας την προτίμησή τους σημειώνοντας μέχρι εννέα (9) σταυρούς.
Η ψηφοφορία διενεργείται με ευθύνη τριμελούς εφορευτικής επιτροπής η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου Τα αξιώματα είναι τιμητικά, οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, χωρίς δικαίωμα αποζημιώσεως. Τα έξοδα μετακίνησης (ταξίδι-διαμονή-διατροφή) των εκπροσώπων των μελών της Ένωσης της κάθε χώρας στην Ένωση θα καλύπτονται από το μέλος της Ένωσης από το οποίο προέρχονται.

2. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν οι εκπρόσωποι των Ιδρυμάτων, Σχολών, Τμημάτων ή Ερευνητικών Επιστημονικών Κέντρων που είναι ιδρυτικά ή τακτικά μέλη της Ένωσης, οι οποίοι δεν έχουν αμετακλήτως στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

 

ΑΡΘΡΟ 23
Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης καλεί σε εύλογο χρόνο και, εάν είναι δυνατόν, την ίδια μέρα της εκλογής, τα υποδειχθέντα μέλη για τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τον τόπο και τον χρόνο της συνεδρίασης. Κατά την συνεδρίαση αυτή γίνεται και η κατανομή των αρμοδιοτήτων. Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από μυστική ψηφοφορία που διενεργείται μεταξύ των μελών του.

2. Μέσα σε 5 ημέρες από τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα γίνεται μια κοινή συνεδρίαση νέου και απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό την παράδοση και παραλαβή των εγγράφων, των βιβλίων, των σφραγίδων, του αρχείου, του ταμείου της Ένωσης και γενικά της κινητής της περιουσίας. Συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, που υπογράφεται από όλα τα μέλη (του απερχομένου και του νέου Διοικητικού Συμβουλίου), τα οποία πρέπει να τελούν σε απαρτία.

3. Οι τρέχουσες υποθέσεις της Ένωσης διοικούνται από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο έως ότου γίνει η ως άνω παράδοση στο και παραλαβή από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 24
Λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλους του

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να παραιτηθεί πριν τη λήξη της θητείας του. Στην περίπτωση αυτή το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα σύμφωνα με το άρθρο 23. Έως τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου οι τρέχουσες υποθέσεις της Ένωσης διοικούνται από το παραιτηθέν Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί οποτεδήποτε να παραιτηθεί. Στην περίπτωση αυτή αντικαθίσταται από το αντίστοιχο αναπληρωματικό του μέλος.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ανακαλεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο για σπουδαίο λόγο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται ομόφωνα με απαρτία τουλάχιστον των 2/3 των μελών της Ένωσης και πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη.

4. Στην περίπτωση ανάκλησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό αντικαθίσταται από το αντίστοιχο αναπληρωματικό του. Στην περίπτωση ανάκλησης ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτείται σε σώμα νέο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 23. Οι τρέχουσες υποθέσεις της Ένωσης διοικούνται από πενταμελές προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση που ανακάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο. Η παράδοση και παραλαβή γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 εφαρμοζόμενο αναλόγως.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτουν αυτοδικαίως του αξιώματός τους σε περίπτωση θανάτου τους ή αν παύσουν να υφίστανται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 1 και άρθρου 22 παρ. 2. Η αναπλήρωση γίνεται σύμφωνα με τα ορισθέντα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

 

ΑΡΘΡΟ 25
Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, μπορεί όμως, μετά από αιτιολογημένη απόφασή του, να μην συνεδριάσει ένα έτος. Επίσης, μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον τριών (3) μελών του.

2. Οι συνεδριάσεις γίνονται σε τόπο και χρόνο που καθορίζει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη ειδοποιούνται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τον τόπο και χρόνο της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση πρέπει να είναι έγγραφη: με επιστολή, τηλεγράφημα, fax, e-mail ή telex.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, αν παρίσταται τουλάχιστον η πλειοψηφία των μελών του στη συνεδρίαση και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και ομοφωνία των παρόντων.

4. Είναι δυνατόν το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση χωρίς να συνεδριάσει, επί θέματος που έχει εγγράφως γνωστοποιηθεί στα μέλη του από τον πρόεδρό του. Η απόφαση λαμβάνεται όταν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συναινέσουν εγγράφως εντός της προθεσμίας που ετάχθη από τον πρόεδρο για το σκοπό αυτό. Για την εμπρόθεσμη έγγραφη συναίνεση, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής του εγγράφου από τα μέλη προς τον πρόεδρο.

5. Είναι δυνατή η αντιπροσώπευση μέλους που απουσιάζει από τη συνεδρίαση από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με σχετικό πληρεξούσιο.

 

ΑΡΘΡΟ 26
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται των υποθέσεων της Ένωσης και είναι υπεύθυνο για την τήρηση του παρόντος καταστατικού και εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οφείλει να υποβάλλει προτάσεις προς τη Γενική Συνέλευση και να κατευθύνει τη δράση του για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης. Συντάσσει και υποβάλλει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων στην τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να:
    α. διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης και να εγκρίνει τις αναγκαίες δαπάνες στα πλαίσια του προϋπολογισμού.
    β. καταρτίζει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, απολογισμό και προϋπολογισμό και να τα υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση και την Εξελεγκτική επιτροπή
    γ. μισθώνει εγκαταστάσεις και να προσλαμβάνει το προσωπικό που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της Ένωσης
    δ. αποφασίζει για την έναρξη ή κατάργηση δίκης που αφορά την Ένωση
    ε. διορίζει ή παύει επιτροπές αποτελούμενες από μέλη της Ένωσης και να διορίζει ή να προσλαμβάνει ή παύει συμβούλους για μελέτη και διερεύνηση συγκεκριμένων θεμάτων
    στ. συγκαλεί Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη
    ζ. διασφαλίζει, με απόφασή του, ότι, στα πλαίσια των δυνατοτήτων και τουλάχιστον μία φορά κατά την διάρκεια της θητείας του, θα γίνονται διασκέψεις, σεμινάρια και παρόμοιες δραστηριότητες σε ένα κράτος μέλος. Οι διασκέψεις θα στοχεύουν στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Ερευνητικά επιστημονικά κέντρα διαφόρων χωρών.
    3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του απονέμει το παρόν καταστατικό. Τα μέλη του είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα απέναντι στην Ένωση για κάθε ζημία που υπέστη η Ένωση από πράξεις, παραλείψεις ή αποφάσεις που λαμβάνουν. Η πρόκληση της ζημίας πρέπει να οφείλεται σε δόλο ή βαρειά αμέλεια του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 27
Ανακήρυξη Επιτίμου Προέδρου

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει Επίτιμο Πρόεδρο της Ένωσης. Ο Επίτιμος Πρόεδρος πρέπει να έχει ήδη θητεύσει τουλάχιστον μία πλήρη θητεία ως Πρόεδρος της Ένωσης και να έχει συμβάλλει σημαντικά στην υλοποίηση των στόχων της ASECU. Δεν μπορεί να υφίσταται ταυτόχρονα πέραν του ενός Επιτίμου Προέδρου.

 

ΑΡΘΡΟ 28
Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαστική και Εξώδικη Εκπροσώπηση της Ένωσης

1. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον των πολιτικών, διοικητικών ή άλλων αρχών και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς επίσης και ενώπιον των δικαστηρίων παντός βαθμού δικαιοδοσίας, πολιτικών ή διοικητικών, ενεργητικώς ή παθητικώς. Εισηγείται δε το διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

2. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και να εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να μεριμνά για την καλή και εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης.

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 και διευθύνει τη συνεδρίαση. Είναι πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και έχει όλες τις αρμοδιότητες του άρθρου 18.

4. Ο πρόεδρος υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο καθώς και κάθε σύμβαση στην οποία συμβάλλεται η Ένωση. Ελέγχει το ταμείο και υπογράφει από κοινού με τον ταμία τα εντάλματα πληρωμής και αποδείξεις εισπράξεως.

5. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του απονέμει το παρόν καταστατικό.

6. Ο πρόεδρος είναι προσωπικά υπεύθυνος για τις πράξεις ή παραλείψεις του και τις αποφάσεις του.

7. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος ή με οποιοδήποτε τρόπο κενώσεως της θέσης του, από τον αντιπρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου, κατά σειρά, από το γενικό γραμματέα κ.λπ.. Ο αναπληρωτής του προέδρου έχει όλες τις αρμοδιότητες αυτού.

 

ΑΡΘΡΟ 29
Καθήκοντα του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

1.  Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου. Είναι επίσης υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης και τη διοργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

2.  Ο αντιπρόεδρος αναλαμβάνει και όσα καθήκοντα του αναθέτει ο πρόεδρος.

 

ΑΡΘΡΟ 30
Καθήκοντα γενικού γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για:

   α. την τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

   β. την τήρηση των βιβλίων και σφραγίδων της Ένωσης

   γ. αιτήσεις των νέων μελών, εγγραφές και διαγραφές

   δ. τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία της γραμματείας

   ε. την ενημέρωση των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης πάνω σε θέματα και δραστηριότητες της Ένωσης.

 

ΑΡΘΡΟ 31
Καθήκοντα ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο ταμίας τηρεί και φυλάσσει το ταμείο της Ένωσης, το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, και ενεργεί για λογαριασμό της τις πληρωμές και τις εισπράξεις.

2. Τα ταμειακά διαθέσιμα της Ένωσης κατατίθενται με ευθύνη του προέδρου και του ταμία σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

3. Για τις εισπράξεις εκδίδει αποδείξεις από διπλότυπο στέλεχος, που φέρει τη σφραγίδα της Ένωσης και υπογράφει από κοινού με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος μπορεί με απόφασή του να τον εξουσιοδοτήσει όπως υπογράφει και για λογαριασμό του. Είναι επίσης υπεύθυνος για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής, της ετήσιας συνδρομής και άλλων έκτακτων εισφορών.

4. Για τις πληρωμές εκδίδει ένταλμα πληρωμής από ειδικό για το σκοπό αυτό διπλότυπο βιβλίο, που φέρει τη σφραγίδα της Ένωσης και υπογράφεται από κοινού από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος μπορεί με απόφασή του να τον εξουσιοδοτήσει όπως υπογράφει και για λογαριασμό του.

5. Ο ταμίας τηρεί βιβλίο εσόδων και εξόδων της Ένωσης και φροντίζει για τις συναλλαγές της Ένωσης με τις τράπεζες σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Υποβάλλει ταμειακή κατάσταση στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε 6μηνο.

6. Ο ταμίας συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό, ισολογισμό και προϋπολογισμό και τους υποβάλλει στο Διοκητικό Συμβούλιο.

7. Ο ταμίας είναι υπόλογος και υπεύθυνος αστικά και ποινικά για κάθε απώλεια χρημάτων ή διενέργεια πληρωμών που έγιναν χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες στο καταστατικό διαδικασίες και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου

8. Τον ταμία και τον αναπληρωτή ταμία σε περίπτωση κωλύματος, αναπληρώνει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο μέλος της Ένωσης, που ορίζεται για το σκοπό αυτό.

9. Ο Ταμίας έχει την ευθύνη τήρησης των αρχείων της Ένωσης.

10. Ο Ταμίας θα είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης και θα είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος αντίκλητος και δεκτικός επιδόσεως εγγράφων στις σχέσεις της Ένωσης με το δημόσιο, τους φορείς και τις υπηρεσίες, καθώς και προς τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

 

ΑΡΘΡΟ 32
Τήρηση βιβλίων και σφραγίδων

1. Η Ένωση τηρεί τα παρακάτω βιβλία, θεωρημένα και με τη σφραγίδα της Ένωσης:
   α. βιβλίο μητρώου μελών
   β. βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης
   γ. βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
   δ. βιβλίο εσόδων και εξόδων
   ε. βιβλίο πρακτικών της εξελεγκτικής επιτροπής
   στ. επετηρίδα μελών
   ζ. Αρχείο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, καθώς και παραστατικών εισπράξεως και πληρωμής.

2. Η Ένωση χρησιμοποιεί τη σφραγίδα, η οποία είναι στρόγγυλη, φέρει την επωνυμία της Ένωσης περιμετρικά στην αγγλική γλώσσα. Στον εσωτερικό κύκλο που σχηματίζουν τα γράμματα παρουσιάζονται αστέρια και στο κέντρο αυτού του κύκλου παρουσιάζεται το ακρωνύμιο της επωνυμίας και το έτος ίδρυσης της Ένωσης (Association of South Eastern Europe Economic Universities - ASECU - 1996).

 

ΑΡΘΡΟ 33
Διάλυση της Ένωσης. Εκκαθάριση της περιουσίας.
Τύχη της περιουσίας μετά τη διάλυση.

1. Η διάλυση της Ένωσης πραγματοποιείται μετά από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται για το σκοπό αυτό. Η απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20, παρ. 2α.

2. Η εκκαθάριση της περιουσίας της Ένωσης διενεργείται από δύο εκκαθαριστές που εκλέγονται από την ίδια έκτακτη Γενική Συνέλευση της προηγούμενης παραγράφου που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό.

3. Το τυχόν ενεργητικό της περιουσίας της Ένωσης που απομένει μετά την εκκαθάριση διατίθεται σε άλλη Ένωση ή ίδρυμα μετά από απόφαση της ίδιας ως άνω έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το ενεργητικό αυτό δεν μοιράζεται ποτέ στα μέλη της Ένωσης.

4. Το τυχόν παθητικό που απομένει μετά τη εκκαθάριση βαρύνει από κοινού όλα τα μέλη της Ένωσης, πλην των συνδεδεμένων και των επιτίμων.

5. Οι εκκαθαριστές λογοδοτούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα που ισχύει στην έδρα της Ένωσης (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα).

 

ΑΡΘΡΟ 34
Τροποποίηση του καταστατικού. Αλλαγή σκοπού της Ένωσης.

1. Το παρόν καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 2.

2. Ο σκοπός της Ένωσης μπορεί να μεταβληθεί μόνο με τη συναίνεση όλων των μελών της. Προς τούτο συγκαλείται Γενική Συνέλευση, στην οποία πρέπει να μετέχουν όλα τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η απόφαση αυτή είναι έγκυρη μόνο όταν είναι ομόφωνη. Μέλη που δεν μπορούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους.

 

ΑΡΘΡΟ 35
Εξουσιοδότηση για ίδρυση Αστικής Εταιρείας

Η Ιδρυτική Συνέλευση της Ένωσης εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να μετατραπεί αυτή σε Αστική Εταιρεία, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι θα είναι αποτελεσματικότερη και πιο εύρυθμη η λειτουργία της Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή το παρόν καταστατικό θα υποβληθεί στους όρους δημοσιότητας του αρ. 784 του ΑΚ., προκειμένου η Ένωση να αποκτήσει νομική προσωπικότητα.

 

ΑΡΘΡΟ 36
Ισχύον Δίκαιο

Το παρόν καταστατικό διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, αποτελείται από 36 άρθρα και αφού αναγνώσθηκε και εγκρίθηκε, υπογράφεται από όλα τα ιδρυτικά μέλη, που συγκεντρώθηκαν για το σκοπό αυτό στη Θεσσαλονίκη την 15η Νοεμβρίου 1996 και τροποποιήθηκε με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων, οι οποίες συνήλθαν στην Θεσσαλονίκη την 17η Φεβρουαρίου 2001, την 2α Μαρτίου 2007 και την 6η Μαρτίου 2015.

Τελευταία ενημέρωση: 24/6/2015